Reklamasjon på produkt og tjenester: Manneraak tar kun ansvar for å rette opp skader eller problemer på egne produkter og tjenester, og
ikke for følgeskader. Manneraak tar ikke ansvar for direkte eller indirekte skader på kunstverkene omgivelser eller økonomisk tap i forbindelse med bestilling/bruk av Manneraak kunst. Man er selv ansvarlig for å forsikre kunstverkene.


Complaints on product and services: Manneraak only takes responsibility for rectifying damage or problems on own products and services, and not for consequential damage. Manneraak takes no responsibility for direct or indirect damages to the artworks, surroundings or financial loss in connection with the ordering / use of Manneraak art. The client is responsible for insuring the artwork.

Using Format